यीसू गी मिसाल

यीसू गी मिसाल (लूका बागड़ी सुब समाचार विडियो)| Parables of Jesus (Gospel of Luke)

यीसू गी मिसाल

  1. घर बणाण आळा दो आदमी  - मरकुस 6:46-49
  2. फरीसी गै घरे पापी लुगाई गा पाप माफ करणा  - मरकुस 7:41-43
  3. दयालु सामरी गी मिसाल  - मरकुस 10:25-37
  4. पराथना गै बारै में यीसू गी सिक्सा - मरकुस 11:5-8
  5. धनवान मूरख गी मिसाल - मरकुस 12:16-21
  6. गमेडै़ टकै गी मिसाल - मरकुस 15:8-9
  7. गमेड़ी भेड़ गी मिसाल - मरकुस 15:4-6
  8. मुनीम - मरकुस 16:1-14
  9. दुस्ट न्यायी अर विधवा लुगाई गी मिसाल - मरकुस 18:1-8

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.