यीसू गो चमतकार

यीसू गो चमतकार (लूका बागड़ी सुब समाचार विडियो)) | Miracles of Jesus (Gospel of Luke)

यीसू गो चमतकार

  1. पेलै चेले नै बुलाणो - लूका 5:1-11
  2. विधवा गै मरेडै़ बेटै नै जींवंतो करणो - लूका  7:11-17
  3. सब्त गै दिन कुबी लुगाई नै ठीक करणी - लूका 13:10-17
  4. कोढ़ गा दस रोगियां नै आच्छा करणा - लूका 17:11-19