लूका बागड़ी सुब समाचार छोटी विडियो

लूका बागड़ी सुब समाचार छोटी विडियो | Luke Bagri Gospel film(short clips)

लूका बागड़ी सुब समाचार छोटी विडियो

  1. बतिस्मो देण आळै यूहना गै जन्म गो एलान - लूका 1:5-25
  2. यीसू गै जन्म गो एलान T - लूका 1:26-38
  3. पेलो सुब समाचार सुरगदूतां गुआळिया नै देणो - लूका 2:8-20
  4. मिन्दर में यीसू नै अरपण करणो - लूका 2:21-40
  5. बारा साल गी उंमर में यीसू गो मिन्दर में जाणो - लूका 2:41-52
  6. दुसमणा ऊं प्रेम राखो - लूका 6:27-36
  7. पाखंड गै खिलाफ चेताणो - लूका 12:1-12

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.